ឆ្ពោះទៅមុខ

 ផែនការ - ធ្វើ - ត្រួតពិនិត្យ - សកម្មភាព

Home | arimako

គ្រប់គ្រងអាជីវកម្មអោយបានរលូន

ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មរបស់អ្នកអោយកាន់តែរលូនឡើងវិញ

អ្នកត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពដូចតទៅ៖

  • ផែនការ៖ ត្រូវរៀបចំផែនការអោយបានគ្រប់ផ្នែកគ្រប់យ៉ាងលំអិតល្អ
  • ធ្វើ៖ ក្រោយពីការរៀបចំផែនការហើយត្រូវធ្វើតាមអ្វីដែលយើងរៀបផែនការ
  • ត្រួតពិនិត្យ៖ អ្វីក៏ដោយអោយបើខ្វះការត្រួតពិនិត្យនោះអ្នកនិងមិនទៅមុខដាច់ខាត
  • សកម្មភាព៖ មើលអ្វីដែលខ្វះចន្លោះបន្ទាប់មករៀបផែនការសារជាថ្មី ក្រោមការពិភាក្សា

រៀនសូត្រអ្វីដែលថ្មីៗដើម្បីឆ្ពោះទៅមុខ និង ទុកអោយអ្នកក្រោយ

អ្នកត្រូវតែរៀនសូត្របន្តសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នក អ្នកត្រូវតែចំណាយលុយកាក់និងពេលវេលាខ្លះសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នកដើម្បីអោយមើលឃើញថាតើអាជីវកម្មរបស់អ្នកនៅកំរិតត្រឹមណា ដំណើរត្រឹមណា និង ឈានជើងទៅត្រង់ណា

ប្រើគ្រប់កន្លែង

ត្រួតពិនិត្យបញ្ជីស្នាម សម្រេចចិត្តលើអាជីវកម្មរបស់អ្នកបានគ្រប់កន្លែង ធ្វើការរួមគ្នាគ្រប់តំបន់ទាំងអស់

ផ្ទុកលើមេឃ

ទិន្នន័យរបស់អ្នកត្រូវបានការពារនៅលើមេឃដោយមិនចាំបាច់មានការព្រួយបារម្ភអ្វីទាំងអស់គ្រាន់តែអ្នកបង់លុយប្រចាំខែឬឆ្នាំជាការស្រេចហើយ

សាខាច្រើន

អ្នកអាចគ្រប់គ្រងបានច្រើនសាខា ពត៌មានដឹងភ្លាមៗមិនអោយខកខានក្នុងការសម្រេចចិត្ត ឬ ការបញ្ចូលទិន្នន័យមិនត្រឹមត្រូវ

កំណត់សិទ្ធប្រើ

កំណត់សិទ្ធប្រើប្រាស់តាមផ្នែកតាមតួនាទីបុគ្គលិកម្នាក់ៗបានយ៉ាងល្អ បុគ្គលិកគណនេយ្យ បុគ្គលិកលក់ បុគ្គលិកឃ្លាំង បុគ្គលិកដឹកជញ្ជូន

គ្រប់គ្រងស្តុក

គ្រប់គ្រងស្តុកទំនិញអ្នកបានយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះ ដឹងថានៅសាខារបស់អ្នកមួយណាដែលនៅសល់ស្តុកឬ មានស្តុកច្រើន ដើម្បីបែងចែកអោយបានល្អក្នុងការហួសកាលកំណត់ផ្សេងៗ

សេវាកម្ម

ការកក់ទុកជាមុនសម្រាប់អតិថិជនរបស់អ្នក នូវសេវាកម្ម ឬ ជួសជុល ឬ ការណាត់ជួបជាមុន

ធនធានមនុស្ស

ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស ច្បាប់សម្រាក ថ្ងៃបុណ្យ បើកប្រាក់បៀរវត្សន៍ មូលហេតុសុំច្បាប់ផ្សេងៗ

គ្រប់គ្រងអតិថិជន

ការគ្រប់គ្រងនិងការតាមដានអតិថិជន ឬ អតិថិជនគោលដៅ ការណាត់ជួប ការខលតាមទូរស័ព្ទ បញ្ហារបស់អតិថិជន និង ដំណោះស្រាយសមស្របសម្រាប់ពួកគាត់

អ្នកគ្រប់គ្រង

អ្នកគ្រប់គ្រងគឺងាយក្នុងការកត់ត្រាចំណាំផ្សេងៗ ដាក់ផែនការត្រូវធ្វើ និង ដាក់ភារកិច្ចសម្រាប់បុគ្គលិកម្នាក់ៗ

របាយការណ៍

របាយការណ៍គ្រប់ជ្រុងជ្រោយសម្រាប់ធ្វើការសម្រេចចិត្តរបស់ម្ចាស់អាជីវកម្ម ឬ ក្រុមហ៊ុន ដើម្បីដើរអោយទាន់សភាពការណ៍ ការប្រកួតប្រជែង

អាជីវកម្មដែលត្រូវប្រើកម្មវិធីនេះ

ប្រសិនបើអ្នកពិតជាចង់បាននូវការប្រកួតប្រជែង និង ការគ្រប់គ្រង ដ៏ប្រសើរបំផុតនេះ អ្នកត្រូវប្រើកម្មវិធីមួយនេះ មានទាំងកុំព្យូទ័រ និង ទូរស័ព្ទ សម្រាប់អាជីកម្មដែលត្រូវប្រើមានដូចជា៖

ហាងលក់ឡាន

Looking for a software solution that can help you manage and sell all of your essential items in one place? Look no further than our one-stop departmental store software. Whether you need to sell clothes, shoes, bags, or any other type of item, our software has you covered. Plus, our easy-to-use interface makes it simple to get started selling right away. So why wait? Get started today!

ហាងលក់ចាប់ហួយ

A complete suite of features to manage both retail & wholesales stores. Set multiple prices for different customer segments or different business locations.

ឪសថស្ថាន

Our software is perfect for any pharmaceutical company. You can set product expiration dates and lot numbers, and sell in different units of measure. Stop selling expired & to-be-expired items to customers. Check details reports on stock expiry by lot numbers

ហាងកាហ្វេ

Easy to use for every liquor shop. Sell in ml of simple sell the bottle, you can easily manage them.

លក់ដីធ្លី

Record inventory serial number, sell items with particular serial number,

ក្រុមហ៊ុនលក់គ្រឿងសំណង់

A complete suite of features to manage repair business, create job sheet, assign job sheet to technician, repair status, convert job sheet to invoices. Self link for customers to check repair progress

ERP's Stats & Numbers

More & More businesses are adopting our cloud-based business management solution

We have happy customers

What They Says About Us

David Parr

This software has become one of the backbones of our business. It helped us streamline the data of all our warehouses & shops on one platform. I am not much of a techy guy but the admin panel also allows you to customize every aspect of the application.

All the reports help me to give an overview of different aspects of our business.

It is very powerful!

Krishna Watt

We have used this for 9 months now. It has helped our business grow by leaps and bounds. The interface and its simplicity have made it easy for us to learn and get familiar with. The best thing about this software is that it is cloud-based and we can use it from our shop, warehouse, or mobile while traveling. I can also see its potential as we continue to grow. Highly Satisfied!

Automate your business Today.

Talk to one of our product experts. We’re here to help you get started for your business.

Frequently Asked Questions

Why should we switch to cloud-based business management software compared to traditional desktop software?

Cloud-based software provides you a low-cost, secure & mobile software solutions. Compared to traditional software that requires it to install on a computer - cloud-based can be accessed from anywhere without any hardware dependency.

How secure is my business data?

All data are stored in our centralized database which is highly protected with multi-layers of privileges. We takes regular frequency interval automated backup to protect from any unwanted consequences.

Whom should I reach out to in case of any problems?

Please contact our support, write us in the contact section or call to the number mentioned. You're assured to receive a response in a maximum of 24 hours.

Is this POS application Free?

We do provide a free tier for very small business or business that is about to start. To take more advantage of this POS software we recommend that you upgrade to a better plan that unlocks more features.

Do you provide consultancy or implementation solutions for using this POS software?

Yes, with a pro plan you can connect with one of our experts who will help you with implementing the solution for your business.

Are there any additional hardware required or subscription charges?

This is cloud-based software. You'll only need a device with an internet connection & chrome browser. It runs within the browser. No additional hardware is required. But you can use some hardware like barcode scanners, and printers for your convenience to speed up work.


©  2024  arimako.  All Rights Reserved.