បានចុះឈ្មោះរួចហើយ? ចូលប្រើប្រព័ន្ធ

arimako

កញ្ចប់

រោងចក្រ

មិនកំណត់ ការកំណត់សាខា

មិនកំណត់ បុគ្គលិក

មិនកំណត់ ទំនិញ

មិនកំណត់ វិក័យបត្រ

គ្រប់គ្រងទ្រព្យ

សំខាន់ៗ

គ្រប់គ្រងផលិតកម្ម

គ្រប់គ្រងសៀវភៅទំនិញ

ការជួសជុល

365 ថ្ងៃសាកល្បង

មិនគិតថ្លៃសម្រាប់ 365 ឆ្នាំ

Hotel

មិនកំណត់ ការកំណត់សាខា

មិនកំណត់ បុគ្គលិក

មិនកំណត់ ទំនិញ

មិនកំណត់ វិក័យបត្រ

គណនេយ្យ

Max Token usage (AI Assistance)

គ្រប់គ្រងទ្រព្យ

គ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងអតិថិជន

សំខាន់ៗ

សណ្ឋាគារ

គ្រប់គ្រងសៀវភៅទំនិញ

Project Module

Spreadsheet Module

WooCommerce Module

120 ថ្ងៃសាកល្បង

មិនគិតថ្លៃសម្រាប់ 1 ឆ្នាំ

បោកអ៊ុត

មិនកំណត់ ការកំណត់សាខា

មិនកំណត់ បុគ្គលិក

មិនកំណត់ ទំនិញ

មិនកំណត់ វិក័យបត្រ

Max Token usage (AI Assistance)

គ្រប់គ្រងទ្រព្យ

សំខាន់ៗ

គ្រប់គ្រងសៀវភៅទំនិញ

365 ថ្ងៃសាកល្បង

មិនគិតថ្លៃសម្រាប់ 365 ឆ្នាំ